ประวัติบริษัท

 ประวัติบริษัท  (Company Profile)

 

ชื่อภาษาไทย                      บริษัท บริลเลี่ยน เทค จำกัด

ชื่อภาษาอังกฤษ                  Brilliant Tech Co., Ltd

วันที่จดทะเบียน                   19 กรกฎาคม พ.ศ. 2548

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี           0835560008781

ผู้บริหาร                           นางสาวพิมปไพ  สัตยพิพัฒน์

ทุนจดทะเบียน                     5,000,000  บาท

ที่ตั้ง                               46/163 หมู่ที่ 6 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

โทรศัพท์                           0-7630-6050

                                                                    โทรสาร                            0-7630-6050

                                                                    Hotline :                          081-328-3676

                                                                    E-mail :                           brill_tech@yahoo.co.th

บริการของเรา